Kallelse till ordinarie föreningsstämma i
Västerlanda fibernät ekonomisk förening.

Tisdagen den 18 April 2023 Kl. 19,00
Plats: Västerlanda bygdegård

Dagordning
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisning, handlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om disposition av
årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och styrelse
10. Budget
11. Medlemsavgifter och andra avgifter
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av styrelseordförande (1 år)
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
16. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
17. Stämman avslutas.

Hjärtligt välkomna