Onsdagen den 11 Mars 2020 Kl. 18.30
Plats: Västerlanda bygdegård

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens årsredovisnings handlingar och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om disposition av
  årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och styrelse
 10. Budget
 11. Medlemsavgifter och andra avgifter
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
 15. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
  stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
 16. Stämman avslutas.

Hjärtligt välkomna