Kallelse

till ordinarie föreningsstämma i

Västerlanda fibernät ekonomisk förening

Torsdagen den 15 Mars 2018 Kl. 19.00

Plats: Västerlanda bygdegård

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens årsredovisnings handlingar och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Budget
 10. Medlemsavgifter och andra avgifter
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
 14. Förslag till nya stadgar enl. lag från 1 juli 2016, för att förenkla driften av ekonomisk förening.
 15. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens

stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

 1. Stämman avslutas.

Hjärtligt välkomna