PROTOKOLL

 vid

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I

VÄSTERLANDA FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING

Västerlanda Bygdegård den 16 mars 2013, kl. 11.00

         
   

§ 1 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Claes Lindahl valdes till ordförande och Ulrika Olsson valdes till sekreterare  för mötet.
§ 2 Godkännande av röstlängden. Röstlängden godkändes (bilaga 1).
§ 3 Val av två justerare. Sigbrit Torstensson och Leif Andersson valdes till justerare.
§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
§ 5 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
§ 6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. Claes redogjorde för verksamhetsberättelse (bilaga 2).

Anne-lie redogjorde för resultat- och balansräkning. Därefter läste Claes upp revisionsberättelsen (bilaga 3).

§ 7

Fastställande av balansräkning och resultaträkning.

Balans- och resultaträkning fastställdes (bilaga 4).

§ 8

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.

Mötet beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsen.
§ 9 Budget Budgeten för 2013 fastställdes (bilaga 5).

§ 10

Medlemsavgifter och andra avgifter

Medlemsavgifter beslutades vara oförändrade.
§ 11 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande Valberedningen presenterar de i styrelsen som varit valda på två år och som därför ställer sina platser till förfogande:

Valberedningen föreslår omval på Jim Abrahamsson, Carin Schober, Ann-lie Palm och Ulrika Olsson. För Ketil Drage, som lämnar styrelsen, föreslås fyllnadsval av Christian Morales.

Claes Lindahl valdes till styrelseordförande för 2013.

Övriga styrelsemedlemmar är: Hans Jacobsen, Claes Lindahl och Wille Schnorrenberger.

§ 12 Val av revisorer och revisorsuppleant.

 

Omval av Leif Heidenfors samt Bjarne Färjhage som revisorer. Omval också av Lars-John Nordling som revisorsuppleant.
§ 13 Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

 

Till valberedningen valdes Annika Liljeroos (sammankallande) samt Roger Wiberg.
§ 14 Övriga frågor

 

 

 

 

 

Inga inkomna skrivelser till styrelsen.

Styrelsen fick en fråga om varför man inte alltid får den hastighet man beställt av internetleverantör.

Claes svarar att i 9 fall av 10 beror det på internetleverantören. Han poängterar också att man ska använda internetport 8 i CPS.

Medlemmarna har fått brev av KEAB där de informerar om att Gothnets portal upphör. KEAB kommer därför att hålla en portal i drift där olika leverantörer erbjuder tjänster via fibernätet..

§ 15 Avslutande av stämma

 

Ordföranden avslutade stämman.

Bilagor:

  • 1. Röstlängd
  • 2. Verksamhetsberättelse
  • 3. Revisionsberättelse
  • 4. Balans- och resultaträkning
  • 5. Budget 2013

•                    Justering

Mötesordförande: Claes Lindahl Mötessekreterare: Ulrika Olsson
Justerare: Sigbrit Torstensson Justerare: Leif Andersson