KALLELSE
TILL
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I
VÄSTERLANDA FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING

ONSDAGEN DEN  16  MARS 2011 KL 19.00

VÄSTERLANDA BYGDEGÅRD

DAGORDNING

 1.  Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2.  Godkännande av röstlängden.
 3.  Val av två justerare.
 4.  Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5.  Fastställande av dagordning.
 6.  Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7.  Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
 9.  Budget.
 10.  Medlemsavgifter och andra avgifter.
 11.  Val av styrelseledamöter.
 12.  Val av revisorer och revisorsuppleanter .
 13.  Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 14.  Subventionerad anslutning av VGOIF föreningslokal.
 15.  Övriga frågor
 16.  Stämmans avslutande.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

STYRELSEN